Disclaimer & Privacybeleid

Let's Goos - Disclaimer & Privacybeleid

Let’s Goos BVBA
Hoogveld 51
2260 Westerlo
GSM: 0495 64 57 96
Ondernemingsnummer: BE 0700598237

Let’s Goos BVBA neemt uw privacy en uw rechten bij de gegevensverwerking ernstig. Let’s Goos BVBA hecht er grote waarde aan dat de verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt op een wijze die in overeenstemming is met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Met deze tekst wil Let’s Goos BVBA:

  • aangeven wie de verantwoordelijke is voor de verwerking van uw gegevens;
  • een overzicht geven van de persoonsgegevens die verwerkt worden en u meedelen waarvoor ze worden gebruikt en hoe lang ze worden bewaard;
  • verduidelijken met wie deze gegevens worden gedeeld;
  • u informeren over de cookies die er worden gebruikt;
  • uitleggen welke rechten u heeft.

1. De verantwoordelijke voor de verwerking

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens is Let’s Goos BVBA met maatschappelijke zetel gevestigd te 2260 Westerlo, Hoogveld 51 en met ondernemingsnummer 0700598237


2. Een overzicht van de gegevens die verwerkt worden

Let’s Goos BVBA verzamelt gegevens over u als u zich registreert bij Let’s Goos, als u haar website bezoekt of als u beroep doet op haar diensten.

Het gaat over de gegevens die u aan Let’s Goos BVBA meedeelt op het contactformulier, zoals uw naam, telefoonnummer en e-mailadres, maar ook over gegevens met betrekking tot de diensten waarvan u gebruikt maakt. Let’s Goos BVBA verzamelt ook gegevens wanneer u vrijwillig enquêtes invult, feedback geeft of aan wedstrijden deelneemt.


3. Hoe en waarom verwerkt let’s goos bvba uw gegevens?

Let’s Goos verzamelt en gebruikt de gegevens en informatie die op u betrekking heeft nooit zonder een wettelijke basis. Een wettelijke basis kan uw toestemming zijn. Soms zal Let’s Goos BVBA uw uitdrukkelijke toestemming vragen. In andere gevallen kan Let’s Goos BVBA uw toestemming afleiden uit uw acties en uw gedrag (bv. surfen op de website van Let’s Goos BVBA, het invullen van een formulier, het gebruiken van een dienst). Een andere wettelijke basis is er wanneer het verwerken van uw gegevens nodig zijn voor de uitvoering van een overeenkomst of het nakomen van een verplichting door Let’s Goos BVBA. Het kan ook zijn dat de gegevens noodzakelijk zijn voor de behartiging van het gerechtvaardigd belang van Let’s Goos BVBA. In dat geval zal Let’s Goos BVBA steeds afwegen of uw eigen belang of uw fundamentele rechten niet zwaarder doorwegen.

Let’s Goos BVBA verwerkt uw gegevens enkel om de door u gevraagde informatie, diensten of publicaties te verstrekken en/of te leveren, maar ook om haar activiteiten te beheren, haar website te beheren en te verbeteren of om statistische analyses over haar diensten te genereren.

Uw gegevens worden ook verwerkt om u te informeren over activiteiten en aanbiedingen van Let’s Goos BVBA. Deze informatie kan geselecteerd worden op basis van een analyse van uw profiel.

In elk geval verwerkt Let’s Goos BVBA alleen die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de voornoemde doeleinden.


4. Verwerkingsdoeleinden en rechtsgrond

Klantgegevens : In het kader van haar dienstverlening en haar activiteiten verzamelt en verwerkt Let’s Goos BVBA de identiteits- en contactgegevens van haar klanten en opdrachtgevers, hun personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen. De doeleinden voor deze verwerkingen zijn de uitvoering van de overeenkomsten met haar klanten, het klantenbeheer (telefonisch contact of u benaderen via post en/of e-mail), de boekhouding, facturatie, invordering van betalingen en directe marketingactiviteiten zoals het toesturen van promotionele of commerciële informatie. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of haar gerechtvaardigd belang (zoals voor direct marketing). Voor direct marketingactiviteiten per e-mail (zoals een nieuwsbrief of uitnodiging voor events) zal steeds de toestemming worden gevraagd en kan deze ook op elk moment worden ingetrokken.

Minderjarigen : Let’s Goos BVBA verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Andere gegevens : Naast de gegevens van klanten, verwerkt zij ook persoonsgegevens van anderen, zoals mogelijke nieuwe klanten/prospecten, nuttige contacten binnen de sector van Let’s Goos BVBA, netwerkcontacten, contacten van deskundigen, enz. De doeleinden van deze verwerkingen zijn in het belang van haar activiteiten, direct marketing en public relations. De rechtsgrond is haar gerechtvaardigd belang of in sommige gevallen de uitvoering van een overeenkomst.

Deze gegevens worden opgenomen in de gegevensbestanden van Let’s Goos BVBA en bevinden zich op de maatschappelijke zetel van Let’s Goos BVBA of zijn in elk geval toegankelijk via de maatschappelijke zetel. Let’s Goos BVBA gebruikt de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor Let’s Goos BVBA de gegevens heeft verkregen.


5. Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door haar bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de (al dan niet contractuele) relatie die zij met u heeft.

Klantengegevens zullen in elk geval na een termijn van tien jaar na de beëindiging van de overeenkomst of het project uit haar systemen worden verwijderd, behoudens voor wat betreft deze persoonsgegevens die zij op basis van specifieke wetgeving langer moeten bewaren of in geval van een lopend geschil waarvoor de persoonsgegevens nog noodzakelijk zijn.


6. Met wie worden uw gegevens gedeeld?

Let’s Goos BVBA deelt uw persoonsgegevens in principe met niemand buiten haar onderneming.

Let’s Goos BVBA kan uw persoonsgegevens echter wel delen met een aantal derden, zoals de postdiensten, data-verwerkingsleveranciers, een reclame- en marketingbureau, etc. Wij zijn genoodzaakt om uw gegevens aan deze derden over te maken, opdat deze in onze naam diensten kunnen verlenen.

Voor zover u daarvoor toestemming geeft, kan Let’s Goos BVBA uw gegevens ook doorgeven aan derden die u informatie willen sturen over de producten die zij verkopen en/of de diensten die zij verlenen.

In bepaalde omstandigheden is Let’s Goos BVBA verplicht om uw gegevens aan derden door te geven. Dit is het geval wanneer dit wordt voorgeschreven door de wet- of regelgeving, in het kader van een gerechtelijke procedure of wanneer een overheidsinstantie Let’s Goos BVBA hierom verzoekt.

Soms is Let’s Goos BVBA genoodzaakt om uw gegevens door te geven aan derden, wanneer zij oordeelt dat dit wenselijk is in het kader van een onderzoek naar illegale activiteiten en om enige vorm van schade te voorkomen.

Als alle of een deel van de activiteiten van Let’s Goos BVBA worden verkocht of overgedragen, behoudt Let’s Goos BVBA zich het recht voor om ook uw persoonsgegevens over te dragen. In dat geval zal Let’s Goos BVBA de nodige inspanningen leveren om u hiervan in kennis te stellen en ervoor zorgen dat degene die uw gegevens verkrijgt, deze ook gebruikt in overeenstemming met deze privacy clausule. In dit geval dient u zich voor verdere vragen te richten tot de verkrijger van de persoonsgegevens.


7. Worden uw gegevens doorgegeven aan het buitenland?

Het is mogelijkt dat Let’s Goos BVBA uw gegevens dient over te dragen naar een server in het buitenland of aan derden waarop wij beroep doen om uw gegevens te verwerken. Dit is noodzakelijk om de overeenkomst tussen Let’s Goos BVBA en uzelf uit te voeren. Vanzelfsprekend gebeurt dit overeenkomstig hetgeen wordt opgenomen in deze privacyverklaring en de toepasselijke wet- en regelgeving.


8. Welke rechten heeft u?

U kan steeds uw gegevens inkijken en ze laten corrigeren. U kunt uw gegevens ook laten verwijderen en u kan zich verzetten tegen de verwerking ervan. Hiertoe kan u contact opnemen met Let’s Goos BVBA op het volgende adres of e-mailadres: info@letsgoos.be

De verwijdering kan echter tot gevolg hebben dat u geen gebruik meer kunt maken van (een deel van) onze diensten.

U kan zich daarnaast op elk moment verzetten tegen de verwerking van uw gegevens voor doeleinden van direct marketing. Ook hiervoor kan u contact opnemen met Let’s Goos BVBA via de voormelde contactgegevens.


9. Welke cookies worden er gebruikt?

De website van Let’s Goos BVBA gebruikt cookies. Een cookie is een bestand dat de server naar uw browser stuurt en dat nadien op uw eigen computer wordt bewaard. Cookies worden enkel gebruikt voor de uitvoering of vergemakkelijking van de uitvoering van een door u gevraagde dienst. De meeste cookies werken alleen voor de duur van een enkele sessie of bezoek.

Sommige cookies – functionele cookies – zijn noodzakelijk om de website goed te doen functioneren en kan u niet weigeren als u de website van Let’s Goos BVBA wil bezoeken. Andere cookies – analysecookies – worden gebruikt voor analytische doeleinden van het websiteverkeer. Die kan u wel weigeren indien u dit wenst. Indien u het gebruik van cookies uitschakelt in uw browser, kan Let’s Goos BVBA u geen correcte werking van de website garanderen.


10. De beveiliging van uw gegevens?

Let’s Goos BVBA zorgt ervoor dat uw gegevens beveiligd worden door gebruik te maken van voldoende en gepaste veiligheidsmaatregelen, zowel op technisch, op fysiek als op administratief vlak en dit tegen toevallige, onwettige of ongeoorloofde vormen van vernietiging, verlies, wijziging, onthulling of gebruik.


11. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Deze Privacyverklaring wordt op regelmatige basis bijgewerkt om op die manier te allen tijde de verwerking van uw gegevens op correcte wijze weer te geven.

U wordt hierover niet voorafgaand geïnformeerd. Bovenaan deze verklaring vindt u de datum van de laatste bijwerking.


12. Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Let’s Goos BVBA of rechthoudende derden.


13. Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. Indien je specifiek of persoonlijk advies nodig hebt, kan je hiertoe steeds het secretariaat van Let’s Goos BVBA aanspreken.

Let’s Goos BVBA levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt is. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site niet beschikbaar zou zijn, zal Let’s Goos BVBA de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Let’s Goos BVBA kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien je onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan je Let’s Goos BVBA contacteren.

De inhoud van de website (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Let’s Goos BVBA geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Let’s Goos BVBA kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden of van haar partners, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Let’s Goos BVBA verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.


14. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze website. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout bevoegd.